Privātuma politika
Drukāt

SIA “TMB Elements” Privātuma politika

SIA "TMB Elements", reģistrācijas numurs: 40003628968, juridiskā adrese: Lindes 1, Salaspils novads, LV-2118 (turpmāk – TMB Elements) ir uzņēmies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.

Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu  un uzglabāšanu.

Mūsu darbība notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
1. TMB Elements apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
• līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
• normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
• likumīgās interesēs - lai realizētu no TMB Elements un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas TMB Elements likumīgās intereses.

2. TMB Elements likumīgās intereses ir:
• pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
• nodrošināt līguma saistību izpildi;
• saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
• administrēt pasūtījumus un maksājumus;

Personas datu apstrādes nolūki
TMB Elements apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
- norēķinu administrēšanai; 

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:
• kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā TMB Elements vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
• kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 

Citi noteikumi

Mēs pieņemam, ka pirms līgumu slēgšanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku vai personiskās informācijas apstrādi, lūdzu, rakstiet uz e-pastu info@tmb.lv.